Buyaathaillah's Blog

Mudzakaroh Fase Zaman Keislaman

Dari Huzaifah RA, Rasulullah SAW telah bersabda. “Telah berlaku Zaman Kenabian ke atas kamu, maka berlakulah Zaman Kenabian sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkat zaman itu seperti yg Dia kehendaki.

”Kemudian belakulah zaman Kekhalifahan (Khulafaur Rasyidin) yang berjalan sepertimana Zaman Kenabian. Maka berlakulah zaman itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya.

Lalu berlakulah zaman raja-raja yang zalim ( malikun a’adhun/zaman kesultanan ). Berlakulah zaman itu seperti yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya pula.

Kemudian berlakulah zaman penguasa diktator (mulkan jabbariyan/penguasa yang memaksakan ideologi yang bukan ideologi islam, dan hukum yang bukan dari hukum islam) dan berlakulah zaman itu seperti mana yang Allah kehendaki.

Kemudian berlakulah pula zaman kekhalifahan yang berjalan di atas cara hidup Zaman Kenabian.”

Kemudian Rasulullah SAW pun diam.

(Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal, Juzuk 4, halaman 273.Juga terdapat dalam kitab As-Silsilatus Sahihah, Jilid 1, hadis nombor 5.]

1. Zaman Kenabian (Nubuwwah) : Adam AS s/d Muhammad SAW ( 6155 tahun )
2. Zaman Khulafaur Rasyidin : Abu Bakar RA s/d Ali bin Abi Thalib RA (30 tahun: 11 H / 632 M  s/d 35 H / 661 M )
3. Zaman Kerajaan Islam : Kekhalifahan Bani Ummayyah s/d Bani Utsmani ( 1300 tahun : 40 H / 661 M s/d 1340 H / 1924 M )
4. Zaman Jabal Birroh ( Kebebasan dan Demokrasi ) :  Periode sekarang
5. Zaman Khilafah wal Minhajun Nubuwah : Kekhalifahan yang berjalan diatas Sunnah Kenabian (Imam Mahdi dan Nabi Isa)

Periode Kenabian ( 6155 tahun )

1. Nabi Adam Diperkirakan hidup pada 5872-4942 SM di sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai India.
2. Nabi Idris bin Yarid bin Mahlail dari keturunan Nabi Syits bin Adam. Diperkirakan hidup sekitar tahun 4533-4188 SM.

3. Nabi Nuh bin Malik bin Mutawashlihbin Idris dari keturunan Nabi Syits bin Adam. Diperkirakan hidup pada tahun 3993-3043 SM dandiangkat menjadi nabi pada tahun 3650 SM.
4. Nabi Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud dari keturunan Sam bin Nuh. Diperkirakan hidup pada tahun 2450-2320 SM.
5. Nabi Shalih bin Ubaid bin ‘Ashif dari keturunan Sam bin Nuh. Diperkirakan beliau hidup pada tahun 2150-2080 SM dandiangkat menjadi nabi pada tahun 2100 SM.
6. Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Beliau diperkirakan hidup tahun 1997-1822 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 SM.
7. Nabi Luth bin Haran bin Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Diperkirakan hidup pada tahun 1950-1870 SM dandiangkat menjadi nabi pada tahun 1900 SM.
8. Nabi Ismail bin Ibrahim Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Diperkirakan hidup pada tahun 1911-1774 SM dandianggkap menjadi nabi pada tahun 1850 SM.
9. Nabi Ishaq Ibrahim Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Diperkirakan hidup pada tahun 1897-1717 SM dandiangkat menjadi nabi pada tahun 1800 SM.
10. Nabi Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim. Diperkirakan hidup pada tahun 1837-1690 SM dandiangkat menjadi nabi pada tahun 1750 SM.
11. Nabi Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim. Diperkirakan hidup pada tahun 1745-1635 SM dandiangkat menjadi nabi pada tahun 1715 SM
12. Nabi Syu’aib bin Mikail bin Yasyjar bin Madyan bin Ibrahim. Diperkirakan hidup pada tahun 1600-1490 SM dandiangkat menjadi nabi pada tahun 1550 SM.
13. Nabi Ayyub bin Amwas bin Zarih dari keturunan Ibrahim. Diperkirakan hidup pada tahun 1540-1420 SM. Dandiangkat menjadi nabi pada tahun 1500 SM.
14. Nabi Zulkifli bin Bisyr bin Ayyub dari keturunan Ishaq bin Ibrahim. Diperkirakan hidup pada tahun 1500-1425 SM dandiangkat menjadi nabi pada tahun 1460 SM.
15. Nabi Musa bin Imran dri keturunan Ya’qub bin Ishak. Diperkirakan hidup pada tahun 1527-1408 SM dandiangkat menjadi nabi pada tahun 1450 SM.
16. Nabi Harun bin Imran dri keturunan Ya’qub bin Ishak. Diperkirakan hidup pada tahun 1531-1408 SM dandiangkat menjadi nabi pada tahun 1450 SM.
17. Nabi Daud bin Aisya bin Awid dari keturunan Yahuza bin Ya’qub. Diperkirakan hidup pada tahun 1041-971 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1010 SM.
18. Nabi Sulaiman bin Daud bin Aisya bin Awid dari keturunan Yahuza bin Ya’qub. Diperkirakan hidup pada tahun 989-931 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 970 SM.
19. Nabi Ilyas bin Yasin bin Fanhas dari keturunan Harun bin Imran. Diperkirakan hidup pada tahun 910-850 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 870 SM.
20. Nabi Ilyasa’ bin Akhtub dari keturunan Yusuf bin Ya’qub. Diperkirakan hidup pada tahun 885-795 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 830 SM.
21. Nabi Yunus bin Matta dari keturunan Bunyamin bin Ya’qub. Diperkirakan hidup pada tahun 820-750 SM.
22. Nabi Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Rahbaam bin Sulaiman. Diperkirakan hidup pada tahun 91-31 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2 SM.
23. Nabi Yahya bin Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Rahbaam bin Sulaiman. Diperkirakan hidup pada tahun 1SM – 31M dan diangkat menjadi nabi pada tahun 28M.
24. Nabi Isa bin Maryam binti Imran dari keturunan Sulaiman bin Daud. Diperkirakan hidup pada tahun 1SM-32M dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29M.

25. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun dan wafat umur 63 tahun. Periode kenabioan 23 tahun.

Periode Khulafaur Rasyidin ( 30 tahun )

Khilafah Rasidah berdiri tepat di hari wafatnyaRasululllah SAW. Terdiri dari 4 orang atau 5 orang shahabat nabi yang menjadikhalifah secara bergantian. Mereka adalah:

Abu Bakar ash-Shiddiq ra {tahun11-13 H/632-634 M}

‘Umar bin Khaththab ra {tahun13-23 H/634-644 M}

‘Utsman bin ‘Affan ra {tahun23-35 H/644-656 M}

‘Ali bin Abi Thalib ra {tahun35-40 H/656-661 M} dan

Al-Hasan bin ‘Ali ra {tahun40 H/661 M}

Masa berlakunya selama kurang lebih 30 tahun.Disebut juga sebagai khilafah rasyidah karena posisi mereka sebagai shahabatnabi yang mendapat petunjuk. Dan memang ada pesan dari nabi untuk mentaati parakhalifah rasyidah ini.

Periode Kerajaan Islam ( +/- 1300 tahun )

1. Khilafah Bani Umayyah
(Mu’awiyyah bin Abi Sufyan tahun 40-64 H/661-680 M s/d Marwan bin Muhammad tahun127-133 H/744-750 M )

Khilafah ini berpusat di Syiria, tepatnya di kota Damaskus. Berdiri untuk masa waktu sekitar 90 tahun atau tepatnya 89 tahun, setelah era khulafa ar-rasyidin selesai. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam.

2. Khilafah Bani Abbasiyah
( Abul ‘Abbas al-Safaah tahun133-137 H/750-754 M s/d Al-Mutamasik Billah tahun 893-914 H/1494-1515 M )

Kemudian kekhilafahan beralih ke tangan Bani ‘Abasiya yang berpusat di Baghdad. Total masa berlaku khilafah ini sekitar 446 tahun. Khalifah pertama adalah Abu al-’Abbas al-Safaah. Sedangkan khalifah terakhirnya Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah.

Khilafah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Tartar , sehingga umat Islam sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa adanya khalifah. Namun kurun waktunya hanya terpaut 3 tahun setengah saja dan segera berdiri khilafah Utsmaniyah.

3. Khilafah Bani Utsmaniyyah
( Salim I tahun 918-926H/1517-1520 M s/d Abdul Majid II tahun1340-1342 H/1922-1924 M )

Khalifah terakhir umat Islam sedunia adalah ‘Abdul Majid II. Semenjak tumbangnya khilafah terakhir ini, berarti umat Islam telah hidup lebih dari 90 tahun (1924-2014) tanpa keberadaan kepemimpinan yang menyatukan.

Dalam sejarah kaum muslimin hingga hari ini, pemerintah Islam di bawah institusi Khilafah Islamiah pernah dipimpin oleh 104 khalifah.

Khilafah Bani Utsmaniyyah tercatat memiliki 30 orang khalifah, yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriyah atau abad ke enam belas Masehi.

Periode Demokrasi dan Kebebasan

Semenjak kejatuhan Turkey Utsmani 1342 H / 1924 M hingga kini umat islam telah hidup 90 tahun tanpa kepemimpinan yang menyatukan. Sehingga dalam periode sekarang telah terjadi  penindasan terhadap ummat islam dimana-mana. Umat islam diporak porandakan oleh kekuatan diluar islam dari : Perang Palestina, Iraq, Afghanistan, Libanon, Syuriah, Yaman. Dan umat islam telah menjadi objek penindasan seperti di Myanmar dan India. Musibah yang menimpa umat islam terjadi dimana-mana.

Periode Khilafah wal Minhajun Nubuwah

Namun dengan kekuasaan Allah Swt menurut pendapat saya yang lemah ini sekarang sudah terjadi pergerakan yang masive diseluruh dunia dari teman-teman yang bergerak dalam dakwah wa tabligh untuk mengembalikan kejayaan Umat islam ini melalui Amal Mesjid dan Kehidupan Sunnah. Maka melalui Amaliat ini tanpa membedakan bangsa bahwa kita adalah ummat Nabi saw bersatu untuk membawa Ummat bisa kembali mengamalkan Agama secara sempurna. Nanti akan tiba masa Allah swt akan kembalikan kejayaan Islam melalui periode yang terakhir yaitu Kekhalifahan yang berjalan diatas Sunnah Kenabian.

Dimulainya kekhalifahan ini dengan kedatangan Khalifah Terakhir Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Namun sebelum kedatangan mereka maka pergerakan yang telah dilakukan sekarang adalah mempersiapkan Ummat kembali kepada pengamalan Agama yang sempurna seiring perbaikan2 amaliat mesjid dan kehidupan sunnah saat ini.

Kapan datangnya Masa Kekhalifahan terakhir ini ?

Kita hanya bisa memperkirakan saja. Dari Al Hafidz Ibnu Hajar yang membuat perhitungan tentang ummur umat Islam :

Umur umat Yahudi = umur umat Nasrani + umur umat Islam.

Umur umat Yahudi sejak diutusnya Nabi Musa AS hingga diutusnya Nabi Isa AS adalah 1500 tahun. Umur umat Nasrani sejak diutusnya Nabi Isa AS hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah 600 tahun.Sehingga:

Umur Yahudi = Umur Nasrani + Umur Islam

1500 tahun = 600 tahun + 900 tahun

Ibnu Hajar mengatakan adanya tambahan 500 tahun sesuai hadis marfu dari Sa’ad bin Abu Waqqash bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya saya berharap agar umatku tidak akan lemah di depan Tuhan mereka dengan mengundurkan (mengulurkan) umur mereka selama setengah hari. Kemudian Sa’ad ditanyai orang: Berapakah lamanya setengah hari itu? Sa’ad menjawab: “Lima ratus tahun” [hadits shahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al Hakim, Abu Nu’aim dan disahihkan oleh Al Albani]

Jadi total umur Islam menurut Ibnu Hajar adalah 900 + 500 tahun = 1400 tahun lebih, belum termasuk tambahan (karena tidak mungkin umur itu bernilai genap)

Jika sekarang tahun 1436 H (2015 M), berarti sudah melewati lebih dari 1400 tahun itu. Sedangkan tambahan yang dimaksud itu mungkin adalah umur Nabi Muhammad SAW, karena Islam adalah agama yang dibawa oleh Beliau. Juga ditambah dengan 13 tahun karena awal penulisan tahun Hijriah dimulai pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan 13 tahun adalah ketika beliau di Makkah.

Sehingga umur Islam adalah:

1400 + 63 (umur Nabi) + 13 (tahun sebelum hijrah) = 1476 tahun

Jika dikurangi dengan masa kita hidup ini yaitu 2015 M (1436 Hijirah), berarti 1476 – 1436 = 40 tahun, thus, 40 tahun adalah sisa umur umat Islam dari hari ini. Jika umur umat islam hanya sisa 40 tahun berarti dalam fase itulah terjadi kekhalifahan islam yang terakhir, turunnya Nabi Isa AS, perang melawan Dajjal, Yakjuj Makjuj dan lain-lain hingga ALlah datangkan hari kiamat sesudahnya.

Maka kita yang hidup di era yang mendekati datangnya kekhalifahan yang terakhir sudah seharusnya kita mempersiapkan diri dengan memperbaiki amal-amal kita dari : Imaniat, Ibadat, Muamalah, Muasyarah, dan Akhlaq. Kita tingkatkan pengorbanan kita dengan melatih diri kita berkorban di jalan Allah dengan harta dan diri. Insya Allah kita semua niat !!!

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: